Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu Rokitnicy                        

Msze Św. w Niedziele:

7:00,  9:00 (suma),  10:30 (rodzinna),  12:00, 15:00, 18:00

Nabożeństwo 16:00

Msze Św. w dni powszednie:
7:00,  18:00                                                                                                                                                                                                                                                                       

Serdecznie zapraszamy na ODNOWIENIE MISJI ŚWIĘTYCH w naszej parafii, które odbędą się w dniach od 30 września do 5 października 2023 r.

Szczegółowy plan zostanie podany w późniejszym czasie.

Przesłanie Misjonarza
Pismo święte zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie wielokrotnie używa określenia MISJA. Oznacza ono przede wszystkim wybranie i POSŁANIE przez Boga pewnych osób do spełnienia określonych zadań. Takimi posłańcami Bożymi w Starym Testamencie byli Patriarchowie i Prorocy, w Nowym Testamencie sam Jezus Chrystus i Apostołowie.

Jezus Chrystus, Syn Boży nazwany jest Posłańcem Bożym, który z woli Ojca przyszedł na ziemię, aby głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu. Tę misję wypełnił podczas swojego nauczania, a po swoim Zmartwychwstaniu posłał uczniów słowami: „Idźcie więc i
nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”( Mt 28,19-20). Posłanie Apostołów dla głoszenia Ewangelii trwa po dzień dzisiejszy w Chrystusowym Kościele.

Termin MISJE pochodzi od łacińskiego słowa „missio”, co znaczy POSŁANIE. Termin ten może mieć znaczenie świeckie, gdy posłanie wiąże się z wykonaniem misji świeckiej: dyplomatycznej, kulturalnej czy handlowej. Jeżeli posłanie dotyczy relacji pomiędzy Bogiem i człowiekiem, to mówimy o misji w znaczeniu religijnym.

Przepowiadanie Dobrej Nowiny o zbawieniu należy do istotnych zadań Kościoła. Jest ono ściśle związane z normalnym funkcjonowaniem wspólnot chrześcijańskich. Jednak obok zwyczajnego przepowiadania Słowa Bożego, znana jest w Kościele również jego forma nadzwyczajna: w czasach prześladowań, herezji czy upadku obyczajów pojawiali się Boży mężowie, którzy przepowiadając publicznie, wzywali do nawrócenia, do ożywienia wiary i naprawy obyczajów.

Taką rolę pełnili zwykle pustelnicy, mnisi, zakonnicy, wędrowni misjonarze. W XVI wieku praca wędrownych misjonarzy przybrała postać zorganizowanej akcji misyjnej, słusznie więc ten wiek jest uważany za wiek narodzin misji ludowych.

Wśród misjonarzy ludowych było wielu świętych i założycieli zgromadzeń zakonnych, jak św. Leonard z Porto Maurizio (1676-1750), franciszkanin, patron misji ludowych, czy św. Alfons Maria de Liguori (1696-1787) - założyciel redemptorystów. Akcja misji ludowych przekształciła się wtedy w zorganizowany system misyjny o ściśle określonym celu; zestaw katechez, kazań, skoncentrowanych wokół sakramentu pokuty i Eucharystii.
Celem misyjnego przepowiadania jest utwierdzanie w wierze, reforma obyczajów i odnowa praktyk religijnych. Całość działalności, skoncentrowana na celu ostatecznym człowieka, jest zdecydowanym wezwaniem do pokuty poprzez odwoływanie się do prawd eschatologicznych.

Liczne nawrócenia, przemiany obyczajów i umocnienia w wierze sprawiły, że Kościół uznał głoszenie Misji za jeden z ważnych środków Chrystusowego posłannictwa i poleca je nadal organizować wszystkim duszpasterzom (KPK 770). Zachęcał również do tego papież, Jan Paweł II, nazywając Misje „niezastąpionym środkiem okresowej i intensywnej odnowy życia chrześcijańskiego” (Catechesi tradendae 47). Zaleca się, aby misje parafialne przeprowadzać co 10 lat, lub przy okazji jakichś ważnych wydarzeń i jubileuszy.

Misje nie są więc prywatną sprawą duszpasterzy czy misjonarzy. Misjonarze przybywają nie we własnym imieniu, lecz jako wysłannicy Chrystusa i Kościoła. Nie głoszą oni swoich słów, ale słowa Jezusa Chrystusa i w Jego imieniu wzywają do nawrócenia i pokuty. Współczesne czasy domagają się od nas nawrócenia; Misje mają nam ułatwić osobistą odpowiedź na pytanie, co oznacza dzisiaj być chrześcijaninem.
Misje święte – to czas szczególnej obecności pośród nas Chrystusa Odkupiciela, który kieruje do nas swoje wezwanie: „Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,14).

Misje święte będą więc zmierzać:
- do nowego odczytania przykazań Bożych
- do znalezienia odpowiedzi na dręczące pytania
- do utwierdzenia naszej wiary
- do pogłębienia miłości bliźniego w rodzinie, sąsiedztwie i miejscu pracy
- do wzmocnienia naszej nadziei w życie wieczne.

Wraz z Duszpasterzami Waszej Parafii gorąco zapraszam na Misje święte wszystkich, którzy mieszkają na terenie parafii. Zapraszamy, tych którzy mocno trwają przy Bogu w Jego Kościele, aby pogłębili i ożywili swoją wiarę, powątpiewających, aby znaleźli odpowiedź na nurtujące ich pytania, także te związane z celem i sensem życia, zapraszamy też niewierzących, aby odkryli wartość Ewangelii i uwierzyli Chrystusowi. Zaproszenie to kierujemy do Was w poczuciu duszpasterskiej odpowiedzialności za Was przed Bogiem, świadomi ciążącego na nas obowiązku prowadzenia Was do zbawienia; w nadziei, że znajdzie ono zrozumienie i pozytywną odpowiedź w sercach Waszych.

Czas Misji – jest czasem zatrzymania się, zadumy i refleksji. To nowa, kolejna, czasem już ostatnia szansa, jaką nam daje Bóg. Jest to czas, by w oparciu o Słowo Boże ponownie usłyszane, w bliskości Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, zrobić generalny rachunek sumienia, by to co chore uleczyć, to co poplątane i wykrzywione naprostować.
Misje – to czas spotkania z Jezusem Chrystusem, czas ponownego opowiedzenia się za Bogiem, czas powrotu do Boga.
Misje - to czas wielkiej szansy, jaką Bóg daje człowiekowi, a osobiście Tobie.

Misje – to czas przemiany życia osobistego, rodzinnego i społecznego.
Misje – to także czas wynagradzania Bogu za grzechy osobiste i grzechy bliźnich, dlatego każdego dnia, po wieczornej nauce zabije dzwon pokutny, który wzywał nas będzie do refleksji, oraz pokuty za siebie i innych.

Misje w parafii to czas szczególny. Wśród dzisiejszych problemów i niepokojów, nadmiernej troski o dobra współczesne, potrzeba wyciszenia i zastanowienia nad sobą. Chrystus jako mądry nauczyciel wskazuje kierunek i cel naszego życia. On jest tym, który nie
tylko naucza, ale też pomaga powstawać z upadków, dodaje sił w kroczeniu ku wieczności, wlewa w ludzkie serca nadzieje:
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28).
Droga Siostro ! Drogi Bracie !

Rok temu, w dniach od 9 do 16 października moi współbracia: O. Gwidon Hensel i O. Cyprian Moryc z naszej kalwaryjskiej wspólnoty, głosili Wam Słowo Boże. Po roku czasu chcemy do tego przesłania powrócić, przypomnieć je i na nowo ożywić. Bo Słowo Boże ma nas przemieniać, umacniać i prowadzić ku świętości. Przyjmijcie to serdeczne zaproszenie do uczestnictwa w renowacji Misji świętych. Misje – to czas wielkiej szansy, jaką Bóg w swoim wielkim miłosierdziu daje Tobie.

„Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł czas, gdy Chrystus puka w drzwi – może ostatni raz”.
Mottem tych dni świętych niech będą słowa modlitwy:
„Jezu, ufam – ufam Tobie, grzech mój zmywa Twoja Krew.
Jezu, ufam, ufam Tobie – Ty do serca przytul mnie”.

11 sierpnia 2023 w Liturgiczne wspomnienie św. Klary z Asyżu
O. Rafał Klimas, franciszkanin - bernardyn z Kalwarii Zebrzydowskiej