Sprawy cmentarza (plan cmentarza)

 

PEŁNY REGULAMIN CMENTARZA - ZOBACZ

 REGULAMIN CMENTARZA PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY

Miejsce to jest świadectwem chrześcijańskiej nadziei i wiary w zmartwychwstanie. Odwiedzający cmentarz powinni zachowywać się stosownie do religijnego charakteru tego miejsca.

Cmentarz jest otwarty od godz. 8:00 do 20:00 a w czasie jesienno-zimowym do nastania zmroku.

ZABRANIA SIĘ:

- jeżdżenia po terenie cmentarza rowerami i innymi pojazdami (za wyjątkiem osób niepełnosprawnych)

- przebywania osobom niepełnoletnim bez opieki dorosłych

- wprowadzania psów i innych zwierząt

- czerpania wody do celów innych niż obsługa grobu

- pozostawiania nadmiaru ziemi i odpadów po wykonawczych

- składania śmieci i odpadów w miejscach innych niż wyznaczone

- niszczenia elementów wystroju i malowania murów, umieszczania reklam

- spożywania alkoholu, przebywania w stanie nietrzeźwym, palenia papierosów i innych używek

- działalności handlowej

- betonowania, brukowania, sadzenia drzewek lub umiejscowienia jakichkolwiek elementów pomiędzy pomnikami (np. ławeczka) bez zgody Zarządu Cmentarza

Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży, osunięć ziemi i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru lub firmy świadczące usługi na cmentarzu. Każdy ma prawo do indywidualnego ubezpieczenia grobu.

Groby powinny być zadbane i pielęgnowane.

Grób ziemny nie może być ponownie użyty przed upływem 20 lat (nie dotyczy grobu głębinowego oraz urn). Opłaty uiszcza się przy pochówku za cały 20-letni okres. Po upływie 20 lat w przypadku nieprzedłużenia opłaty na kolejny okres, grób kwalifikuje się do likwidacji, a dysponent grobu traci do niego prawo (zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Po usunięciu pozostałości nagrobka, grób będzie przekazany do ponownego wykorzystania. Troska o przedłużenie opłaty należy do bliskich osoby pochowanej w grobie.

Pochowanie innej osoby w istniejącym grobie uzgadnia się z administracją cmentarza, po uzyskaniu pisemnej zgody dysponenta grobu (rodziny) lub jego spadkobiercy.

Projekty pomników, krzyży, obmurowań muszą być uzgodnione z Parafią. Wykonanie ich wymaga zezwolenia.

Na cmentarzu można składać wyłącznie urny ekologiczne, które podlegają biodegradacji.

Cały regulamin dostępny jest również u Zarządcy Cmentarza oraz w kancelarii parafialnej.Zarządca cmentarza p. Henryk Szymik

Cmentarz parafialny przy ul. Kard. Wyszyńskiego 14

tel. 504-152-382

Sprawy pogrzebu
Kościół, który jak matka nosił sakramentalnie w swoim łonie chrześcijanina podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu na końcu jego drogi, by oddać go "w ręce Ojca". Ofiaruje on Ojcu, w Chrystusie, dziecko Jego łaski i w nadziei składa w ziemi zasiew ciała, które zmartwychwstanie w chwale. (KKK-1683)

 

W celu załatwienia formalności pogrzebowych należy najpierw ustalić dzień i godzinę pogrzebu w kancelarii parafialnej, następnie przedłożyć:

- kartę Zgonu z adnotacją z Urzędu Stanu Cywilnego

- zaświadczenie o przyjęciu przez zmarłego sakramentów św., jeśli zmarły był zaopatrzony poza naszą parafią

- jeśli zmarły jest z innej parafii należy przedstawić przekaz z parafii w której mieszkał

- należy poinformować o sposobie pogrzebu (trumna czy urna)

W szczególnych przypadkach przewidzianych prawem kościelnym, parafia ma prawo i obowiązek odmówić posługi pogrzebowej.

 

List pasterski Episkopatu Polski o szacunku dla ciała zmarłego i obrzędach pogrzebu (w przypadku kremacji)