CHRZEST

Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.

Rodzice proszą o chrzest dla swego dziecka osobiście, nie mogą ich w tym zastąpić osoby trzecie;

Co najmniej jedno z rodziców zgłasza się w kancelarii parafialnej z aktem urodzenia dziecka, na dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu.
Rodzice dziecka i chrzestni przygotowują się religijnie na tę uroczystość.
W dniu chrztu, uczestniczą w jednej ze mszy św. i przystępują do Komunii św. (nie mogą tego uczynić osoby żyjące tylko w związku cywilnym).

Rodzice chrzestni:
Do godności rodziców chrzestnych mogą być dopuszczeni tylko wierzący i praktykujący katolicy, którzy ukończyli 16 rok życia i przyjęli sakrament bierzmowania.
W przypadku chrzestnych młodocianych (uczęszczający jeszcze do szkoły), wymagana jest zgoda katechety szkolnego.
Nie mogą przyjąć tej godności osoby żyjące tylko w związku cywilnym oraz niepraktykujący.
Chrzestni spoza tutejszej parafii, przedstawiają zaświadczenie od swojego proboszcza, iż mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych.

Sakramentu chrztu (błogosławieństwo rocznych dzieci) udziela się:
w niedzielę po 15-tym dniu każdego miesiąca o godz. 15:00 (chyba, że niedziela wypada 15 danego miesiąca)
w II dzień święta: Bożego Narodzenia, Wielkanocy
w uzasadnionych wypadkach także w innych terminach, po uzgodnieniu z proboszczem.


Uwaga !!! Nauka przedchrzcielna w piątek przed dniem chrztu o godz. 19:00

-------------------------------------------

SAKRAMENTY UZDROWIENIA
(Spowiedź św. i Namaszczenie Chorych)

Nasz Pan Jezus Chrystus, lekarz naszych dusz i ciał, który odpuścił grzechy paralitykowi i przywrócił zdrowie ciała, chciałby Kościół mocą Ducha Świętego kontynuował Jego dzieło uzdrawiania i zbawiania, które obejmuje także jego członki. Jest to celem dwóch sakramentów uzdrawiania: sakramentu pokuty i namaszczenia chorych. (KKK-1421)

 
POKUTA - okazja do spowiedzi

- 20 min. przed rozpoczęciem Mszy św. (poza Mszą z udziałem dzieci)

- w soboty od godz. 16.30 do 17.45 (w czasie wakacji od godz. 17.00 do 17.45),

- w I piątek miesiąca od godz. 17.00

 Zmiany czasu spowiadania ulegają w okresie kolędowym oraz wakacyjnym/ferii (wszelkie informacje opublikowane w ogłoszeniach parafialnych)


MIESIĘCZNE ODWIEDZANIE - NAMASZCZENIE CHORYCH
Chorych w domach z posługą sakramentalną (spowiedź, Komunia św.) odwiedzamy w I sobotę miesiąca - w godzinach porannych od godz. 8:00 po wcześniejszym zgłoszeniu.
Chorych należy wcześniej zgłosić w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Uwaga !!! W nagłych przypadkach, a zwłaszcza w niebezpieczeństwie śmierci, kapłan spieszy z posługą sakramentalną na każde wezwanie i o każdej porze dnia.

 MAŁŻEŃSTWO

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowane ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa do godności sakramentu. (KKK-1601)

Kandydaci do małżeństwo zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, aby spisać protokół przedślubny i wziąć udział w przewidzianych prawem naukach przedślubnych i konsultacjach w Poradni Życia Rodzinnego.

Katechezy (nauki) przedślubne dla narzeczonych. Wykaz miejsc umieszczony jest na stronie internetowej diecezji gliwickiej - dorodzin.pl

Poradnia życia rodzinnego - zobacz tutaj

W kancelarii należy przedłożyć:

Dowód osobisty.
Świadectwo Chrztu (wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed planowanym terminem ślubu).
Przy tzw. Małżeństwach konkordatowych: Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcia małżeństwa" ( Uwaga: Zaświadczenie ważne jest tylko trzy miesiące od daty jego wystawienia!!!).
Świadectwo ukończenia katechizacji (ostatnie świadectwo z nauki religii w szkole).

BIERZMOWANIE

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego". Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Przez bierzmowanie ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (KKK-1285)

Sakramentu udziela ksiądz biskup uczniom klas III gimnazjalnych (VIII klasie szkoły podstawowej), po uprzednim całorocznym przygotowaniu w ramach katechezy szkolnej i przy parafii.
Dorośli, którzy tego sakramentu nie przyjęli, mogą to uczynić po uprzednim przygotowaniu. W tej sprawie należy skontaktować się z ks. Proboszczem.