Spis treści

Kościół

   Dzięki pomocy mieszkańców, władz diecezjalnych, spółki brackiej kopalni „Castellengo” (później „Rokitnica”), hrabiego Walentego von Ballestrema, hrabiego Tiele - Winklera, Urzędu Górniczego z Wrocławia oraz gminy Rokitnica wiosną 1911 r. można było rozpocząć budowę kościoła według projektu królewskiego architekta z Drezna - Ernesta Kühna.

   Świątynię zaprojektowano jako trójnawową bazylikę z wyniosłą wieżą i prezbiterium z półkolistą absydą w stylu późnego eklektyzmu. Willinger - dyrektor kopalni „Preussen” (później „Miechowice”) przekazał ks. kuratusowi Langemu kamień węgielny, który 15 października 1911 r. ks. dziekan Buchwald poświęcił w dzień św. Jadwigi, patronki Śląska. W trakcie budowy sam ojciec ks. kuratusa, Otto Lange, nadzorował wykonanie wszystkich dróg prowadzących do kościoła i plebanii oraz wspólnie z mieszkańcami posadził trzydzieści drzew. Ksiądz Lange oraz wierni robili wszystko, by kościół i jego otoczenie było jak najpiękniejsze i świadczyło o solidarności, zamożności i pobożności parafii.

  Już w rok po poświęceniu kamienia węgielnego stała nowa, piękna budowa sakralna pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Koszt jej wzniesienia wyniósł 206.932 marek. Uroczystość poświęcenia kościoła odbyła się 17 listopada 1912 r. O godz. 830 po raz pierwszy rozbrzmiały czyste dźwięki kościelnych dzwonów.

   Nie tylko miejscowi parafianie, ale także ludzie z okolic i dalszych stron przybyli, aby okazać radość z poświęcenia nowego Domu Bożego. W tym szczególnym dniu uczestniczyło również wiele duchownych i świeckich osobistości, przybyli: hrabia Ballestrem, dyrektor górniczy Kocks, dyrektor generalny Pieler, twórca projektu naszego kościoła profesor Ernest Kühn, naczelnik urzędu dr Lazarek.

   Punktualnie o godz. 900 (po odśpiewaniu przeznaczonych na to pieśni gregoriańskich) otwarto drzwi tłumowi oczekującemu przed kościołem. Świątynia wypełniła się po brzegi i nastąpiło uroczyste poświęcenie. Dokonał tego ks. radca Emmanuel Buchwald. Następnie ks. Kubis z Bobrka wygłosił kazanie w języku polskim, a po ewangelii w języku niemieckim ks. dziekan Buchwald. Po uroczystości nastąpiły przemówienia i podziękowania.

  Kardynał Kopp uznał, że kurację w Rokitnicy należy podnieść do rangi parafii i w związku z tym erygował ją 30 sierpnia 1913 r. Pierwszym proboszczem w Rokitnicy został mianowany 1 grudnia 1913 r. ks. Ernest Lange.

   Kard. Adolf Bertram dokonał konsekracji kościoła 28 października 1923 r.